Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TENNISBOUW NEDERLAND B.V.

1. INLEIDING
De navolgende Algemene Voorwaarden zijn, tenzij door Tennisbouw Nederland B.V.. nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle transacties tussen Tennisbouw Nederland B.V. en wederpartij.

2. TOT STANDKOMING
Overeenkomsten c.q. verplichtingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangegaan. Tennisbouw Nederland B.V. is uitsluitend gebonden indien hij de opdracht, binnen drie maanden na ontvangst daarvan, schriftelijk heeft bevestigd.

3. WERKZAAMHEDEN
De opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede en directe bereikbaarheid van de bouwplaats c.q. de plaats van aflevering overeenkomstig door Tennisbouw Nederland B.V. in redelijkheid daaraan te stellen eisen.

De opdrachtgever dient voor alle werken zorg te dragen voor de navolgende faciliteiten;
a) Gedurende werkzaamheden moet vrijelijk over water beschikt kunnen worden, middels een aftappunt in de nabijheid van het werk.
b) De capaciteit van de waterleiding moet ca 120 liter per minuut bedragen bij een druk van 3 atm.
c) Bij de aanleg van gravel-tennisbanen dient de waterleiding gereed te zijn voor het werk aanvangt.
d) Het grondwerk zal zowel in de breedte als in de lengte één (1) meter ruimer moeten zijn dan de afmetingen van ons werk.
e) Het zandbed dient voldoende te zijn verdicht, conusweerstand 15 Kg/cm², afwerking zandbed + of – één(1) cm.
f) Naast de aan te leggen tennisbaan(nen) dien een materiaal opslagruimte (open) van 400 m gratis ter beschikking gesteld te worden.
g) De aanvoerwegen dienen voldoende verhard te zijn, zodat de aanvoer met wagens met een asdruk van max. 8 ton onbelemmerd tot aan het werk kunnen rijden.

4. LEVERING
(Op) leverings / uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief. Met name weersomstandigheden, zulks ter beoordeling van Tennisbouw Nederland B.V. kunnen leiden tot uitstel van werkzaamheden.

5. PRIJSWIJZIGINGEN
Tennisbouw Nederland B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijsverhogingen door te voeren, welke zijn ontstaan na het sluiten van de overeenkomst c.q. het doen van de offerte.

Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan heeft deze opdrachtgever, indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na afsluiten van de overeenkomst, het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voornoemde recht van ontbinding geldt echter niet voor prijsverhogingen waarvoor reeds in de offerte een voorbehoud is gemaakt.

6. BETALINGEN
Betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen veertien dagen, uiterlijk dertig dagen, na factuurdatum. Bij overschrijding van de genoemde termijn zal de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist zal zijn, een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger zal zijn, gerekend vanaf de factuurdatum.
Verrekening van meer en minderwerk geschikt na de eerste oplevering.

7. TEKORTKOMING
Alle kosten, welke door Tennisbouw Nederland B.V. worden gemaakt of naar haar oordeel moeten worden gemaakt om haar rechten veilig te stellen komen geheel voor rekening en ten laste van opdrachtgever, waaronder begrepen tevens de buitengerechtelijke kosten welke 15% zullen bedragen van de aanneemsom inclusief meerwerk. Opdrachtgever zal deze kosten op eerste aanmaning moeten voldoen.

a) In geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend is de aanneemsom terstond opvorderbaar.
b) Tennisbouw Nederland B.V. is, indien de kredietwaardigheid naar het oordeel van Tennisbouw Nederland B.V. te wensen overlaat, gerechtigd (nader) zekerheden te verlangen van de opdrachtgever, bij gebreke van de ontvangst waarvan Tennisbouw Nederland B.V. te allen tijde gerechtigd is zonder meer de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten.
c) Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit hoofde van de gesloten overeengekomen aanneemsom, eventueel vermeerderd met de kosten van meerwerk, onverminderd het recht van Tennisbouw Nederland B.V. om verdere schadevergoeding te vorderen.
d) Tennisbouw Nederland B.V. heeft in voormeld geval eveneens het recht de overeenkomst terstond te ontbinden.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de oplevering c.q. levering van het aangenomen werk c.q. het verkochte goed niet heeft plaatsgevonden en niet al het aan Tennisbouw Nederland B.V. verschuldigde is voldaan, blijven alle door Tennisbouw Nederland B.V. aangebrachte geleverde goederen eigendom van Tennisbouw Nederland B.V.

9. EXONERATIE
Door Tennisbouw Nederland B.V. wordt geen enkele aansprakelijke aanvaard met betrekking tot;
a) Beschadiging van aanvoerwegen;
b) Beschadiging van het werk buiten werkuren;
c) Het opwaaien van zand en dergelijk van omliggende percelen;
d) Het ontbreken van de, voor de door Tennisbouw B.V. te verrichten werkzaamheden, benodigde vergunningen.

10. VRIJWARING
De opdrachtgever van Tennisbouw Nederland B.V. vrijwaart laatstgenoemde tegen aanspraken van derden, behoudens enige wettelijke aansprakelijkheid, voorvloeiende uit alle rechtsbetrekkingen tussen Tennisbouw Nederland B.V. en wederpartij.

11. SLOT
Op alle overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

Alle rechtsgeschillen welke voortspruiten uit onderhavige overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam

TENNISBOUW NEDERLAND B.V.

Zeelandsedijk 16
5424 TL Elsendorp

Rabobank te Gemert, rekeningnummer 11.61.82.172

Telefoon 0492-35 91 11
Fax 0492-35 91 07

E-mail; info@tennisbouw.nl
Internet; www.tennisbouw.nl

I.v.m. tekorten aan grondstoffen lopen de prijzen en levertijden flink op, bel voor actuele levertijden.

Sluit popup

Share This