Disclaimer

Tennisbouw.nl Disclaimer

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de Tennisbouw.nl

Tennisbouw.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Persoonsgegevens
Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u een paar gegevens in te vullen, wij zullen NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services.

Doel van de verwerking van persoongegevens
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt:

  • voor het beheer van het klantenbestand.
  • om u te informeren over updates en producten die uitgaan van deze site.

Externe informatie
Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site
Het is de bezoeker van Tennisbouw.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Tennisbouw.nl, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site naar deze site.

Productenoverzicht
De inhoud van het Productenoverzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen. De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze gepubliceerde/getoonde gegevens.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Tennisbouw.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Tennisbouw.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.

Algemene Voorwaarden
Op al onze transacties zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

© 2006 -2011 Tennisbouw.nl

I.v.m. tekorten aan grondstoffen lopen de prijzen en levertijden flink op, bel voor actuele levertijden.

Sluit popup

Share This